Projekt

PROJEKT

HASOPOR

 

Utifrån en nulägesanalys, tagit fram förslag på samt infört CRM-lösning för Hasopor

 

Efter analys av behov och utbud valdes SuperOffice för företaget. Säljarbetet har genom systemstödet tillsammans med nya arbetssätt och rutiner blivit enklare, mer effektivt, roligare och med högre kvalitet. Rapporter har skapats i Excel för att följa prospekts, orderstock samt utleveranser.

 

 

 

Stöd till ekonomi- och produktionsfunktioner

 • Modell i Excel för att följa produktionsflödet över tid, rapporten visar löpande förbrukning av råvaror, tillgänglighetstid för produktionsugnar samt data och resultat för att räkna fram produktionsmängd.
 • Uppföljningsrapporter baserade på data från ekonomisystem, omvandling till grupperingar som inte stöds i ekonomisystemet.

 

 

 

 

 

NOLATO

 

Säljstödsmodell i Excel för att underlätta för och styra säljare över hela världen till rätt prissättning.

 

Säljstöd

 • Genom komplexa areaberäkningar ta fram materialåtgång och förädlingskostnad för valt material i aktuell valuta. Modellen ger säljaren möjlighet att välja olika material och kombinationer av material samt olika typer av tillval. Under ytan finns av företaget satta priser och växelkurser.

 

ARILDS ALLTEKNIK

 

Verksamhetssystem för Arilds Allteknik

 

Verksamhetssystem

 • Verksamhetsstöd i Access med databas i Access Web Apps Azure. En skräddarsydd applikation med komplicerad affärslogik i standard Access 2013 med länkar till tabellerna i Azure-databasen (SQL server) i molnet på Office 365.
 • Systemet stöder sälj- och projektarbetet, det hanterar lager och förbrukning samt sammanställer kostnader. Lösningen ger möjlighet att arbeta oberoende av plats och tid.

 

NYBETONG AB FAS 1:

 

Produktionsstödsystem för Nybetong AB.

 

För Nybetongs räkning arbetat fram och implementerat ett datorbaserat produktionsplaneringssystem för produktion av prefabricerade betongelement.

 

Omorganisation samt ny webbsida för Nybetong.

NYBETONG AB FAS 2:

 

Nyutveckling, möjlighet att hantera flera tillverkningsenheter i produktionsstödsystem.

 

Den stora efterfrågan på Nybetongs produkter har lett till att företaget startat en ny produktionsanläggning i Karlstad. Constit har byggt ut produktionsplaneringssystemet för att möta de nya kraven och systemet körs nu på båda orterna.

 

Grovplaneringsmodell för att hantera interna och externa tillverkningsenheter.

 

Uppskalning teknik.

Produktionsstödssystem

 • Företaget har gått från att hantera planering av produktionen manuellt till att sköta planering, beställning av betong, leverans av färdiga produkter samt uppföljning i ett Accessbaserat system.
 • Constit har drivit projektet som kartlagt processer och flöden samt designat systemet både vad gäller funktion och layout. I uppdraget har ingått att upphandla konsulttjänster för systemutveckling samt svara för kravställan, projektledning, uppföljning, testning samt godkännande av leverans.
 • Constit har även svarat för inköp av server, installation, implementation samt utbildning på systemet.

 

Nulägesanalys och ny organisation

 • Efter en kraftig tillväxt under de senaste åren behöver organisationen ses över och arbetas om i företaget. Constit har i samarbetet med Nybetong definierat och tydliggjort processer och flöden i företaget samt analyserat och tidsatt moment och arbetsuppgifter.
 • Uppdraget inkluderar även förslag på ny organisation, med definition av arbetsuppgifter och roller, fördelat på aktuella personer.
 • Nybetong har erhållit dokument över flöden och processer, definition av roller/arbetsuppgifter, förteckning över definierade problem i nuvarande organisation, förslag till åtgärder, organisationsschema med mera.

 

Ny webbsida för Nybetong – projektledning

 • Projektledare för projekt Ny webbsida för Nybetong AB. Företaget valde att byta miljö och värd för sin hemsida och en helt ny struktur togs fram. I arbetet var känsla och budskap tungt vägande och målet var att skapa en hemsida som lyfter fram företagets värderingar.
 • Webbsidan är framtagen i mycket gott samarbete med Mindius i Skövde.

 

Starta en ny fabrik för Nybetong – projektledning

 • Företaget beslutade att starta en ny produktionsenhet i hyrda lokaler i Karlstad. Constit ansvarade för projektledningen och samordnade samtliga resurser så att fabriken kom igång redan 2,5 månader efter beslut. Constit svarade också för rekrytering av personal samt IT-lösning för enheten.

 

Hantering av flera tillverkningsenheter i produktionsplaneringssystemet

 • Produktionen planeras nu på flera fabriker med uppföljning på fabriksnivå och företagsnivå.
 • Beställning av betong och planering av utleveranser görs utifrån varje tillverkningsenhet.

 

Grovplanering för produktion vid flera produktionsenheter

 • Beläggningsplaneringsmodell i Excel med flera produktionsenheter, varierande antal projekt samt flera produktkategorier. Modellen stöder projektledaren i arbetet att fördela produktionen för de olika projekten över tillgängliga produktionsenheter utifrån lediga resurser.
 • Löpande diagram över 24-månader visar totala resurser, beläggning och lediga resurser för produktkategorierna.

 

Uppskalning av den tekniska miljön

 • Behovsanalys och upphandling av tekniktjänster samt projektledning vid genomförandet av översyn och åtgärder av den tekniska miljön för företaget.
 • Projektet inkluderade serverbyte samt uppgradering av säkerhet och tillgänglighet.

 

Fortlöpande vidareutveckling av produktionsstödsystem

 • För att följa företagets utveckling sker löpande utveckling av systemet med ny funktionalitet.
 • Nya ekonomiska rapporter har tagits fram för projektuppföljning och lagervärden. Även rapporter riktade mot produktionen har utvecklats.

 

 

 

NYBETONG AB FAS 3:

 

Nyutveckling, detaljplanering av gjutningen direkt på gjutplats i produktionsstödsystem.

 

Varje element planeras nu direkt på gjutplats och datum vilket ger en helt integrerad planering i produktionsstödssystemet.

 

Migrering till SQL-serverdatabas.

 

Inköpsstöd med hantering av avtal.

Planering på gjutplats

 • Varje element planeras på datum och gjutplats med all information från ritningen direkt tillgänglig för planerararen.
 • För att inte planera för många eller för stora element på en gjutyta varnar systemet vid överutnyttjande av utrymmet.
 • Systemet ger onlineinformation till produktionen vid ändringar i gjutplaneringen.

 

Rapport för projektuppföljning

 • Med många, långa och komplexa projekt ställs stora krav på den ekonomiska uppföljningen. Constit har med anledning av detta tagit fram en rapport för kostnadsuppföljning av projekt.

 

Migrering av databas

 • Inför den stora satsningen att införa detaljplanering av gjutning i produktionsplaneringssystemet beslöts att först migrera databasen från Access till SQL-server.
 • Constit ledde projektet.

 

Inköpsstöd

 • Med ökad produktionstakt och därmed fler personer involverade ställs andra krav på inköp till produktionen.

För att möta kraven på information om avtal, beställningar och inleveranser har Constit designat och byggt ett inköpsstöd i Access.

 • Systemet ger möjlighet att se inköps och mottagningshistorik, hitta standardleverantör för produktkategori eller artikel, se restnoteringar eller avvikande levererade antal, var det motagna godset är placerat mm.

 

ÖREBROBOSTÄDER

 

Verksamhetsplanering för ÖBO

– Örebrobostäder

 

Verksamhetsplanering

 • Modell i Excel för att stödja ett strukturerat arbete med uppsatta företagsmål, på kort och lång sikt.
 • Modellen gör det möjligt att arbeta på avdelningsnivå med alla mål och målområden samt i intressegrupper med utvalda målområden. Den ger god översikt över målarbetet och visar på aggregerad nivå hur arbetet fortskrider.
 • Den möjliggör för enskilda medarbetare att bidra till helheten med egna förslag till åtgärder och lösningar.

 

CAMBREX

 

Hantering av analysdata, hantering och bearbetning av data från kvalitetssystem för Cambrex.

 

 

 

 

Hantering av analysdata

 • Modell i Excel för dokumentering, beräkningar och sammanställning av vattenanalyser. Generering av vecko- och månadsrapporter och etiketter. Löpande diagram över 14 dagar för olika mätvärden.

 

Hantering och bearbetning av data från kvalitetssystem för kvalitetsavdelning

 • Excelmodell för uppföljning av kvalitetsinformation.
 • Omgruppering av data med hjälp av informationsbärare i artikelnummer för uppdelning på fabrik, grupp och kemfamilj. Presentation i diagramform.

 

 

 

 

SVELA MÅLERI AB

 

Lagt grunden för det systematiska arbetsmiljöarbetet för Svela måleri AB.

 

 

 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Constit har tagit fram en grundstruktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet för kunden. Företaget har ökat sin personalstyrka och behöver därför arbeta mer strukturerat med arbetsmiljöarbetet.
 • I grunden ingår en systematiskt ordnad pärm för arbetsmiljöarbetet med grundförutsättningar, regelverk, dokumentation, exempelblanketter och stöd för de periodiskt återkommande momenten.
 • Riskbedömning enligt HARM, KIM1 och KIM2. Analys av resultat och behov av hjälpmedel samt strategi för att minimera risker för arbetsskador.

 

SIGMA

 

Ansvarade för att i Örebro planera, organisera och genomföra flytten av 92 arbetsplatser för debiterande konsulter med max 1 tim arbetsbortfall/person.

 

 

 

 

Flytt av verksamhet samt utrustning av lokaler

 • Den faktiska flytten pågick under 4 dagar varav 3 dagar nyttjades för flytt av arbetsplatser. Varje medarbetare arbetade hos kund eller hemma under en dag och kunde sen sätta sig och arbeta på sin nya arbetsplats nästa morgon.
 • Genom att i detalj planera vilka arbetsplatser som skulle flyttas varje dag kunde vi minimera störningarna för de som arbetade på sin gamla eller sin nya arbetsplats.

 

Upphandling av möbler till gemensamhetsutrymmen och receptionen för Örebrokontoret

 • Samtliga konferensrum utrustades med möbler och teknisk utrustning, så även det utrymme som till vardags används som matsal men som även kan nyttjas för större evenemang som föreläsningar och fester. Genom att redan vid upphandlingen tänka funktion och kombination när lokalerna skulle möbleras, kan man nu fritt variera nyttjandet av utrymmena utan att man tappar funktionalitet eller utseende.
 • Receptionen fick en platsbyggd receptionsdisk med en arbetsplats samt plats för kunder att sitta ner inför möten.
 • Säkerhet och skydd var också en del i uppdraget, då de nya lokalerna skulle säkras upp från grunden. Detta gjordes också genom upphandling och genomfördes under projekttiden.

 

Företagsfusion samt omorganisation

 • Fyra företag inom Sigma fusionerade till Sigma Solutions AB 2007-01-01, totalt antal anställda uppgick till cirka 1300 och verksamhet bedrevs på 9 orter.
 • Deltog i arbetet inför denna fusion och under åren efter med att bygga ihop de olika bolagens struktur och kultur.
 • Med personalfrågorna i fokus arbetade vi för att skapa kraft och energi i de nya möjligheterna för alla på företaget, vi arbetade för en samsyn i de grundläggande frågorna och skapade en gemensam grund att bygga på i regelverk och policys.
 • Verkade parallellt som personalchef och ledare för 40-50 medarbetare på 4 orter med engagemang i det dagliga arbetet.

 

 

 

 

METEORIT

 

Deltog först som konsultchef och sedan som personalchef i Meteorits arbete med att skapa en organisation för ett starkt växande företag.

 

 

 

 

Uppbygnad av organisation

 • Från starten 1997 till fusionen med Sigma 2006 gick företaget från 17 anställda till 115 med kontor på 3 orter. Under denna tid drev vi ett intensivt arbete med att bygga upp en struktur för personalarbetet som på ett effektivt och kvalitativt sätt skulle ge både företaget, cheferna och medarbetarna ett bra stöd.
 • Företaget hade en nästan obefintlig personalomsättning och en mycket låg sjukfrånvaro.

 

Forma och bygga upp helpdesk

 • Startade upp dåvarande Meteorits numera Sigmas Supportavdelning. Planerade och organiserade verksamheten, rekryterade medarbetare och byggde systemstöd för ärendehantering.
 • Arbetade redan från start med rutiner och formalisering av verksamheten enligt principerna i ISO för att säkerställa hög driftsäkerhet och kvalitet. Vi hanterade ett flertal stora kunder och vi levererade 2:nd och 3:rd level support. Arbetet krävde hög teknisk kompetens i kombination med kunskap om kundernas specifika lösningar.
 • Arbetet innebar förutom rent praktiskt arbete med problemlösning även mycket kundkontakt, att tillsammans med kunden forma den lösning som passade aktuell kund.
 • Ärendehanteringen genererade även statistik som kunde hjälpa kunden att hitta vägar för en mer effektiv verksamhet.

 

 

 

 

IMS PERIDOT

 

Ledde och planerade kursledarnas arbete.

 

 

 

 

Utbildningsledare/pedagog

 • Arbetade tillsammans med kunden fram utbildningsbehovet för varje kursdeltagare, grupperade och formade utbildningar enligt kundens behov och mål. Vikarierade till en början som utbildningsansvarig på IMS Peridot och fortsatte efter vikariatet med planering av lärare, utbildningsmetodik, kursupplägg, försäljning av utbildning med mera.
 • Utbildade i olika programvaror, i huvudsak Microsoft-produkterna; Office-programmen i olika versioner samt DOS, Windows 3.x, Windows 95 samt Windows NT 3.51 och 4.0.

ARX AB

 

Startade bolaget 1992, företagets affärsidé var att arbeta med utbildning direkt mot kund men även som underleverantör åt utbildningsföretag i Örebro med omnejd.

 

 

 

 

Ägare/vd/pedagog

 • Utarbetade en egen utbildningsmetodik som var mycket framgångsrik och skrev även utbildningsmaterial till denna. Företaget hade fem anställda. Bland kunderna kan nämnas Bra Data, Utbildningsborgen, IMS Peridot och Svenska Konsultgruppen. Flera långa utbildningar kördes för Länsarbetsnämnden. Företaget såldes 1996 till IMS Peridot.

 

 

 

 

 

KONTAKT

Hammarterrassen 445,

696 94 Hammar

0705-229 029

© 2016